หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบุรี

นายศักดิ์ดา สีคำมื้อ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 เพชรบุรี แก่งกระจาน 4 2 3 1 10
2 เพชรบุรี เขาย้อย 2 3 6 11
3 เพชรบุรี ชะอำ 12 1 9 1 23
4 เพชรบุรี ท่ายาง 1 1 22 2 9 1 2 38
5 เพชรบุรี บ้านลาด 1 1 10 2 2 2 1 19
6 เพชรบุรี บ้านแหลม 1 3 3 1 3 11
7 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 2 15 7 1 19 3 2 1 50
8 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 2 1 2 2 1 1 9
รวม 7 39 49 10 50 7 7 2 171
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 6 9
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
พนักงานราชการ 7 2 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 1 2
รวม 13 9 22