หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางวิภาภรณ์ อังศุยานนท์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 1 3 7 11
2 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก 1 8 3 1 13
3 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 4 5 10 2 21
4 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย 1 1 7 4 13
5 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 1 6 7
6 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 2 4 11 2 1 21
7 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด 2 4 1 2 4 13
8 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 10 8 14 3 1 3 39
รวม 3 16 24 6 65 14 6 4 138
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 4 4 8
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 6 5 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 13 10 23