หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางยุพิน องอาจ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 371 31 402
จำนวนเด็ก/เยาวชน 353 26 379
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 166 7 173
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครศรีธรรมราช ขนอม 1 5 0 6
2 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ 1 1 0 2
3 นครศรีธรรมราช ฉวาง 1 4 11 2 1 19
4 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ 1 1 0 2
5 นครศรีธรรมราช ชะอวด 4 4 5 0 13
6 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง 3 0 3
7 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ 1 10 1 0 12
8 นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา 2 0 2
9 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา 3 1 8 1 0 13
10 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง 5 1 13 2 0 21
11 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 2 2 6 1 11 2 0 24
12 นครศรีธรรมราช นบพิตำ 2 1 0 3
13 นครศรีธรรมราช นาบอน 1 1 0 2
14 นครศรีธรรมราช บางขัน 1 1 0 2
15 นครศรีธรรมราช ปากพนัง 1 14 1 1 17
16 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี 4 2 0 6
17 นครศรีธรรมราช พระพรหม 2 3 5 0 10
18 นครศรีธรรมราช พิปูน 1 0 1
19 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช 1 9 11 53 4 4 2 84
20 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ 5 1 2 6 1 0 15
21 นครศรีธรรมราช ลานสกา 1 1 5 3 0 10
22 นครศรีธรรมราช สิชล 3 6 1 12 2 1 0 25
23 นครศรีธรรมราช หัวไทร 5 1 0 6
24 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 0 1
รวม 4 30 45 6 177 24 9 4 299
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 7 16 23
ลูกจ้างประจำ 18 2 20
พนักงานราชการ 9 10 19
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 2 2
รวม 34 30 64