หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางยุพิน องอาจ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 209 13 222
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นครศรีธรรมราช ขนอม 1 1 4 1 3 10
2 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ 1 1 6 8
3 นครศรีธรรมราช ฉวาง 1 10 3 14
4 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ 2 7 1 10
5 นครศรีธรรมราช ชะอวด 1 2 12 2 2 19
6 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง 4 4
7 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ 3 5 1 1 10
8 นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา 4 2 6
9 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา 1 4 10 4 1 20
10 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง 1 4 2 12 4 23
11 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 3 1 10 4 8 1 27
12 นครศรีธรรมราช นบพิตำ 1 4 5
13 นครศรีธรรมราช นาบอน 1 4 1 3 9
14 นครศรีธรรมราช บางขัน 2 2
15 นครศรีธรรมราช ปากพนัง 10 28 1 1 2 42
16 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี 2 5 1 8
17 นครศรีธรรมราช พระพรหม 1 5 6
18 นครศรีธรรมราช พิปูน 1 2 1 4
19 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช 1 8 16 2 72 6 5 1 111
20 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ 1 3 1 12 1 1 19
21 นครศรีธรรมราช ลานสกา 2 1 3
22 นครศรีธรรมราช สิชล 1 14 5 10 4 34
23 นครศรีธรรมราช หัวไทร 6 6
24 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1 2
รวม 7 34 61 12 233 30 19 6 402
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 7 16 23
ลูกจ้างประจำ 18 2 20
พนักงานราชการ 9 10 19
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 2 2
รวม 34 30 64