หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดกระบี่

นายชาตรี ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 153 14 167
จำนวนเด็ก/เยาวชน 143 13 156
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 30 3 33
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
2 กระบี่ เขาพนม 1 8 2 4 1 0 16
3 กระบี่ คลองท่อม 2 2 5 1 0 10
4 กระบี่ ปลายพระยา 1 2 1 4
5 กระบี่ เมืองกระบี่ 1 2 7 1 29 2 20 0 62
6 กระบี่ ลำทับ 2 2 1 0 5
7 กระบี่ เหนือคลอง 1 4 1 0 6
8 กระบี่ อ่าวลึก 1 1 2 7 0 11
รวม 2 16 15 7 51 3 23 2 119
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 2 3 5
ลูกจ้างประจำ 3 1 4
พนักงานราชการ 3 6 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 10 11 21