หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดกระบี่

นายชาตรี ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
2 กระบี่ เขาพนม 1 8 8 11 2 30
3 กระบี่ คลองท่อม 7 4 1 2 2 16
4 กระบี่ ปลายพระยา 1 2 1 1 1 6
5 กระบี่ เมืองกระบี่ 1 7 2 41 7 11 69
6 กระบี่ ลำทับ 1 3 1 2 7
7 กระบี่ เหนือคลอง 5 5 2 1 13
8 กระบี่ อ่าวลึก 2 5 1 9 2 1 20
9 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ 1 1
รวม 3 13 39 6 74 11 18 3 167
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 2 3 5
ลูกจ้างประจำ 3 1 4
พนักงานราชการ 3 6 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 10 11 21