หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

นางสาวนิตยา แสงศรี
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 228 17 245
จำนวนเด็ก/เยาวชน 217 16 233
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ภูเก็ต กะทู้ 1 2 5 5 1 2 0 16
2 ภูเก็ต ถลาง 1 2 2 26 2 2 1 36
3 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 1 14 1 52 4 2 1 75
รวม 2 5 21 1 83 7 6 2 127
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 12 22
ลูกจ้างประจำ 8 9 17
พนักงานราชการ 9 3 12
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 0 1
รวม 28 24 52