หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบูรณ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 1 4 2 28 3 1 39
2 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 3 10 13
3 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 2 2 2 21 1 28
4 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 3 3
5 สุราษฎร์ธานี เคียนซา 11 1 12
6 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 1 4 5
7 สุราษฎร์ธานี ไชยา 2 1 5 4 22 2 2 38
8 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 6 5 1 2 1 15
9 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 2 2 9 1 14
10 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 2 2 8 1 13
11 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 1 1 9 11
12 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 2 1 1 3 1 8
13 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 5 8 13
14 สุราษฎร์ธานี พนม 2 2 8 12
15 สุราษฎร์ธานี พระแสง 1 2 2 8 3 16
16 สุราษฎร์ธานี พุนพิน 2 3 2 2 20 4 1 34
17 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 13 9 7 72 6 8 3 118
18 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 1 2 3
19 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 8 11 13 1 2 35
รวม 12 43 43 23 264 17 19 9 430
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 5 20 25
ลูกจ้างประจำ 6 2 8
พนักงานราชการ 8 8 16
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 2 4
รวม 21 32 53