หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา

นายพงษ์พนา ทองมี
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 729 41 770
จำนวนเด็ก/เยาวชน 693 41 734
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สงขลา กระแสสินธุ์ 1 2 0 3
2 สงขลา คลองหอยโข่ง 2 0 2
3 สงขลา ควนเนียง 6 1 7
4 สงขลา จะนะ 6 3 23 2 34
5 สงขลา เทพา 1 4 17 1 23
6 สงขลา นาทวี 2 8 2 19 1 12 0 44
7 สงขลา นาหม่อม 1 16 2 19
8 สงขลา บางกล่ำ 2 0 2
9 สงขลา เมืองสงขลา 1 3 7 76 1 5 4 97
10 สงขลา ระโนด 1 5 20 0 26
11 สงขลา รัตภูมิ 1 6 0 7
12 สงขลา สทิงพระ 1 1 8 1 2 13
13 สงขลา สะเดา 1 5 10 16 2 34
14 สงขลา สะบ้าย้อย 4 10 1 0 15
15 สงขลา สิงหนคร 25 1 26
16 สงขลา หาดใหญ่ 2 2 21 4 152 2 50 6 239
17 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 5 0 5
รวม 6 13 69 9 405 4 69 21 596
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 9 16 25
ลูกจ้างประจำ 8 2 10
พนักงานราชการ 6 9 15
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 25 30 55