หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดสตูล

นางสาวอัมมร การชะนันท์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 206 4 210
จำนวนเด็ก/เยาวชน 188 4 192
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 สตูล ควนกาหลง 1 1 1 12 3 0 18
2 สตูล ควนโดน 1 3 1 3 1 1 10
3 สตูล ท่าแพ 27 2 0 29
4 สตูล ทุ่งหว้า 8 1 0 9
5 สตูล มะนัง 1 4 17 1 23
6 สตูล เมืองสตูล 1 2 2 33 1 3 42
7 สตูล ละงู 1 3 14 1 0 19
รวม 1 4 13 4 114 9 5 150
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 8 13 21
ลูกจ้างประจำ 7 1 8
พนักงานราชการ 8 6 14
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 3 4
รวม 24 23 47