หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดตรัง

พันจ่าตรีพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 183 10 193
จำนวนเด็ก/เยาวชน 168 10 178
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ตรัง กันตัง 1 1 12 1 0 15
2 ตรัง นาโยง 1 1 6 0 8
3 ตรัง ปะเหลียน 2 1 1 1 0 5
4 ตรัง เมืองตรัง 2 14 22 3 27 3 1 0 72
5 ตรัง ย่านตาขาว 1 3 2 2 0 8
6 ตรัง วังวิเศษ 1 1 7 2 1 1 13
7 ตรัง สิเกา 4 7 1 3 1 0 16
8 ตรัง ห้วยยอด 1 1 5 8 0 15
9 ตรัง หาดสำราญ 1 2 3 0 6
รวม 6 24 42 4 68 9 4 1 158
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 7 15 22
ลูกจ้างประจำ 16 7 23
พนักงานราชการ 3 2 5
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 0 0
รวม 26 24 50