หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดพัทลุง

นางสาวรวี คูหามุข
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 พัทลุง กงหรา 6 6 2 14
2 พัทลุง เขาชัยสน 2 2 2 6
3 พัทลุง ควนขนุน 1 3 18 3 2 27
4 พัทลุง ตะโหมด 1 6 1 1 1 10
5 พัทลุง บางแก้ว 1 3 6 1 1 12
6 พัทลุง ปากพะยูน 2 1 5 1 1 10
7 พัทลุง ป่าบอน 2 3 19 24
8 พัทลุง ป่าพะยอม 1 1 8 2 12
9 พัทลุง เมืองพัทลุง 1 4 3 35 1 1 45
10 พัทลุง ศรีนครินทร์ 1 1 8 1 11
11 พัทลุง ศรีบรรพต 11 1 12
12 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 1 1
รวม 2 15 25 1 120 10 8 3 184
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 1 4 5
ลูกจ้างประจำ 5 0 5
พนักงานราชการ 2 5 7
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 10 10 20