หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี

นายนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 21 1 22
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ปัตตานี กะพ้อ 6 1 7
2 ปัตตานี โคกโพธิ์ 1 2 3 7 7 1 21
3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 1 2 3 6
4 ปัตตานี ปะนาเระ 1 1 2 1 5
5 ปัตตานี มายอ 3 8 7 2 1 1 22
6 ปัตตานี เมืองปัตตานี 1 1 9 3 38 1 1 54
7 ปัตตานี แม่ลาน 3 3
8 ปัตตานี ไม้แก่น 1 1
9 ปัตตานี ยะรัง 3 10 13 1 27
10 ปัตตานี ยะหริ่ง 2 10 1 13
11 ปัตตานี สายบุรี 2 3 1 1 1 8
12 ปัตตานี หนองจิก 4 7 1 12
13 อ่างทอง โพธิ์ทอง 1 1
รวม 2 11 32 20 100 6 6 3 180
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 9 10 19
ลูกจ้างประจำ 2 2 4
พนักงานราชการ 17 9 26
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 3 3
รวม 28 24 52