หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา

นายบุญถิ่น พุทธสุภะ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 0 0 0
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 0 0
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 ยะลา กรงปินัง 1 1 1 3
2 ยะลา กาบัง 1 1 2
3 ยะลา ธารโต 4 1 1 6
4 ยะลา บันนังสตา 1 2 6 2 11
5 ยะลา เบตง 3 7 31 2 2 7 52
6 ยะลา เมืองยะลา 14 41 62 3 7 9 136
7 ยะลา ยะหา 4 5 9
8 ยะลา รามัน 1 1 1 5 8
รวม 1 20 60 1 110 5 10 20 227
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 3 4 7
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 8 4 12
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 14 9 23