หน่วยงาน: สถานพินิจฯ จังหวัดนราธิวาส

นายชัยวัชร์ มุณีแนม
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนคดี 239 7 246
จำนวนเด็ก/เยาวชน 226 7 233
ข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
ฐานความผิดจำแนกตามอำเภอที่เกิดเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61
ที่ จังหวัด
ที่เกิดเหตุ
อำเภอ
ที่เกิดเหตุ
ความผิดเกี่ยวกับ รวม
ความสงบสุข
เสรีภาพ
ชื่อเสียงและ
การปกครอง
ชีวิต
และ
ร่างกาย
ทรัพย์ เพศ ยา
เสพติด
ให้โทษ
อาวุธ
และ
วัตถุ
ระเบิด
ความ
ผิด
อื่นๆ
ไม่
ระบุ
1 นราธิวาส จะแนะ 2 1 0 3
2 นราธิวาส เจาะไอร้อง 2 9 2 13
3 นราธิวาส ตากใบ 2 1 5 0 8
4 นราธิวาส บาเจาะ 1 3 3 0 7
5 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 1 3 23 1 1 2 31
6 นราธิวาส ยี่งอ 4 0 4
7 นราธิวาส ระแงะ 1 7 1 9
8 นราธิวาส รือเสาะ 1 2 0 3
9 นราธิวาส แว้ง 1 2 7 1 0 11
10 นราธิวาส ศรีสาคร 2 2 0 4
11 นราธิวาส สุคิริน 4 2 2 8
12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก 7 1 7 3 18
13 นราธิวาส สุไหงปาดี 1 2 1 5 0 9
รวม 14 21 1 78 2 2 10 128
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 6 6 12
ลูกจ้างประจำ 8 1 9
พนักงานราชการ 16 9 25
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 2 2
รวม 30 18 48