หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ หญิงบ้านปรานี

นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน - - -
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 0 15 15
ลูกจ้างประจำ 0 15 15
พนักงานราชการ 1 13 14
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 3 44 47