หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ชายบ้านกรุณา

นายศรีนรา ไกรนรา
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 22 11 33
ลูกจ้างประจำ 21 2 23
พนักงานราชการ 27 3 30
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 5 2 7
รวม 75 18 93