หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ชายบ้านมุทิตา

ปัญญา จันทร์ละออ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 77 0 77
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 7 7 14
ลูกจ้างประจำ 14 3 17
พนักงานราชการ 18 4 22
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 0 1
รวม 40 14 54