หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ชายบ้านอุเบกขา

นายปัญญา จันทร์ละออ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 299 0 299
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 8 10 18
ลูกจ้างประจำ 16 3 19
พนักงานราชการ 12 3 15
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 38 17 55