หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ชายสิรินธร

บุญเลิศ แก้วจันทร์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 123 0 123
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 11 7 18
ลูกจ้างประจำ 17 1 18
พนักงานราชการ 11 4 15
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 2 4
รวม 41 14 55