หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกาญจนาภิเษก

นางทิชา ณ นคร
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 80 0 80
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
พนักงานราชการ 11 11 22
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 3 3 6
รวม 14 14 28