หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 10 สมุทรปราการ

นายศักดิ์ชัย ค้ำชู
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
พนักงานราชการ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
จ้างเหมาบริการ 0 0 0
รวม 0 2 2