หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ พระนครศรีอยุธยา

นางสาวปภาดา มีชูเสพย์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 115 0 115
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 0 3 3
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
พนักงานราชการ 24 7 31
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 3 5
รวม 26 13 39