หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 11 ลพบุรี

นายฤทธา สังขศิลา
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 149 15 164
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 0 3 3
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 7 5 12
ลูกจ้างชั่วคราว 14 11 25
จ้างเหมาบริการ 3 4 7
รวม 25 23 48