หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านบึง

นายฤทธา สังขศิลา
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 196 0 196
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 9 9 18
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
พนักงานราชการ 26 6 32
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 2 4
รวม 38 17 55