หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 1 ระยอง

นางจันทนา วิธีเจริญ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 151 25 176
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 8 10 18
ลูกจ้างประจำ 20 4 24
พนักงานราชการ 19 7 26
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 3 5 8
รวม 50 26 76