หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 3 นครราชสีมา

นางนลินนาถ ไกรนรา
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 320 37 357
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 7 14 21
ลูกจ้างประจำ 21 4 25
พนักงานราชการ 20 6 26
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 3 3 6
รวม 51 27 78