หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 5 อุบลราชธานี

นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 515 0 515
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 9 12 21
ลูกจ้างประจำ 23 9 32
พนักงานราชการ 13 4 17
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 4 2 6
รวม 49 27 76