หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 4 ขอนแก่น

นายเจริญ นันทะระ
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 37 37
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 17 8 25
ลูกจ้างประจำ 29 9 38
พนักงานราชการ 10 6 16
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 1 3
รวม 58 24 82