หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 เชียงใหม่

นางฉอ้อน สวยรูป
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 320 37 357
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 11 14 25
ลูกจ้างประจำ 15 4 19
พนักงานราชการ 31 9 40
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 4 2 6
รวม 61 29 90