หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 6 นครสวรรค์

นายกฤติเดช ศรีอักษร
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 14 10 24
ลูกจ้างประจำ 25 9 34
พนักงานราชการ 25 3 28
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 4 2 6
รวม 68 24 92