หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี

นางนลินนาถ ไกรนรา
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 178 26 204
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 8 11 19
ลูกจ้างประจำ 25 11 36
พนักงานราชการ 14 7 21
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 4 2 6
รวม 51 31 82