หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 8 สุราษฎร์ธานี

นายวงศ์ศักดิ์ ประเทียบอินทร์
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 375 24 399
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 10 12 22
ลูกจ้างประจำ 31 9 40
พนักงานราชการ 11 6 17
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 1 2 3
รวม 53 29 82