หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 9 สงขลา

นายคมกฤช ศิริตระกูล
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 60 7 67
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 11 11 22
ลูกจ้างประจำ 18 3 21
พนักงานราชการ 18 7 25
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
จ้างเหมาบริการ 2 5 7
รวม 49 26 75