หน่วยงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมฯ นราธิวาส


ผู้อำนวยการ
ข้อมูลเด็กและเยาวชน
รายการ ชาย หญิง รวม
จำนวนเด็ก/เยาวชน 0 59 59
จำนวนอัตรากำลัง
แยกตามประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0
พนักงานราชการ 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0
จ้างเหมาบริการ 0 0
รวม 0