ข้อมูลเด็ก/เยาวชน
จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ควบคุมทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.)
ชาย หญิง รวม
4,110 402 4,512

จำนวนเด็ก/เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ทั่วประเทศ
ชาย หญิง รวม
2,105 225 2,330

จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานสถานพินิจฯ
ที่มีสถานแรกรับฯ 33 แห่ง
  จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจฯ
ที่ไม่มีสถานแรกรับฯ 44 แห่ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1,748 172 1,920 257 5 262

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ศาลสั่งควบคุมตัว
ในสถานพินิจฯ (สะสม) ปีปฏิทิน2561
  จำนวนคดีสะสมในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ ปีปฏิทิน2561
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
16,313 1,391 17,705 17,382 1,448 18,831

ข้อมูลบุคลากร
จำนวนอัตรากำลังทั่วประเทศ
ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 571 904 1,475
ลูกจ้างประจำ 528 183 711
พนักงานราชการ 915 690 1,605
ลูกจ้างชั่วคราว 13 51 64
จ้างเหมาบริการ 205 150 355
ผลรวมทั้งหมด 2,232 1,978 4,210