ข้อมูลเด็ก/เยาวชน
จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ควบคุมทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.)
ชาย หญิง รวม
5,198 476 5,674

จำนวนเด็ก/เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ทั่วประเทศ
ชาย หญิง รวม
3,376 306 3,682

จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานสถานพินิจฯ
ที่มีสถานแรกรับฯ 33 แห่ง
  จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจฯ
ที่ไม่มีสถานแรกรับฯ 44 แห่ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1,564 167 1,731 258 3 261

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ศาลสั่งควบคุมตัว
ในสถานพินิจฯ (สะสม) ปีปฏิทิน2561
  จำนวนคดีสะสมในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ ปีปฏิทิน2561
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
0 0 0 0 0 0

ข้อมูลบุคลากร
จำนวนอัตรากำลังทั่วประเทศ
ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 584 931 1,515
ลูกจ้างประจำ 565 191 756
พนักงานราชการ 914 674 1,588
ลูกจ้างชั่วคราว 18 41 59
จ้างเหมาบริการ 211 141 352
ผลรวมทั้งหมด 2,292 1,978 4,270