ข้อมูลเด็ก/เยาวชน
จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ควบคุมทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.)
ชาย หญิง รวม
5,354 491 5,845

จำนวนเด็ก/เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ทั่วประเทศ
ชาย หญิง รวม
3,303 297 3,600

จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานสถานพินิจฯ
ที่มีสถานแรกรับฯ 33 แห่ง
  จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจฯ
ที่ไม่มีสถานแรกรับฯ 44 แห่ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1,831 188 2,019 220 6 226

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ศาลสั่งควบคุมตัว
ในสถานพินิจฯ (สะสม) ปีปฏิทิน2561
  จำนวนคดีสะสมในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ ปีปฏิทิน2561
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
16,313 1,391 17,705 17,382 1,448 18,831

ข้อมูลบุคลากร
จำนวนอัตรากำลังทั่วประเทศ
ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 584 926 1,510
ลูกจ้างประจำ 563 191 754
พนักงานราชการ 907 660 1,567
ลูกจ้างชั่วคราว 18 40 58
จ้างเหมาบริการ 208 141 349
ผลรวมทั้งหมด 2,280 1,958 4,238