ข้อมูลเด็ก/เยาวชน
จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ควบคุมทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.)
ชาย หญิง รวม
4,341 364 4,705

จำนวนเด็ก/เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ทั่วประเทศ
ชาย หญิง รวม
2,095 182 2,277

จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานสถานพินิจฯ
ที่มีสถานแรกรับฯ 33 แห่ง
  จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจฯ
ที่ไม่มีสถานแรกรับฯ 44 แห่ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1,968 178 2,146 278 4 282

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ศาลสั่งควบคุมตัว
ในสถานพินิจฯ (สะสม) ปีปฏิทิน2561
  จำนวนคดีสะสมในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ ปีปฏิทิน2561
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
16,313 1,391 17,705 17,382 1,448 18,831

ข้อมูลบุคลากร
จำนวนอัตรากำลังทั่วประเทศ
ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 585 926 1,511
ลูกจ้างประจำ 558 190 748
พนักงานราชการ 937 701 1,638
ลูกจ้างชั่วคราว 14 45 59
จ้างเหมาบริการ 203 146 349
ผลรวมทั้งหมด 2,297 2,008 4,305