ข้อมูลเด็ก/เยาวชน
จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ควบคุมทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ : 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.)
ชาย หญิง รวม
5,601 550 6,151

จำนวนเด็ก/เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ทั่วประเทศ
ชาย หญิง รวม
3,172 296 3,468

จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานสถานพินิจฯ
ที่มีสถานแรกรับฯ 33 แห่ง
  จำนวนเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจฯ
ที่ไม่มีสถานแรกรับฯ 44 แห่ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2,124 250 2,374 305 4 309

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่ศาลสั่งควบคุมตัว
ในสถานพินิจฯ (สะสม) ปีปฏิทิน2561
  จำนวนคดีสะสมในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ ปีปฏิทิน2561
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
16,313 1,391 17,705 17,382 1,448 18,831

ข้อมูลบุคลากร
จำนวนอัตรากำลังทั่วประเทศ
ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการ 580 925 1,505
ลูกจ้างประจำ 566 190 756
พนักงานราชการ 919 670 1,589
ลูกจ้างชั่วคราว 19 41 60
จ้างเหมาบริการ 211 141 352
ผลรวมทั้งหมด 2,295 1,967 4,262